Daily report 8.8.2021

12:45 LT AKTUALIZACE:  STARTY POTVRZENY NA 13:00 LT | BRIEFING V 09:00 LT | GRID: RWY 26 | GRID OTEVŘEN: 10:15-10:35 LT KOMBI PMRG; 10:40-11:10 KLUB PMRG